Εισαγωγή

Σας ευχαριστούμε θερμά που έχετε επιλέξει εμάς για τη φύλαξη και την προστασία όσων θεωρείτε σημαντικά!

Για την παροχή των υπηρεσιών μας είναι απαραίτητη η συλλογή και χρήση ορισμένων δεδομένων και πληροφοριών που σας αφορούν.

Στην INSYS – Intelligent Systems εκτός από την προσωπική σας ασφάλεια, την ασφάλεια του χώρου και των αγαπημένων σας προσώπων, θέλουμε να νιώθετε σίγουροι και για την ασφάλεια των προσωπικών σας δεδομένων και πληροφοριών και τη διαφύλαξη της ιδιωτικότητάς σας. 

Η Εταιρία μας δεσμεύεται για την προστασία του απορρήτου σας και την ασφάλεια των προσωπικών στοιχείων σας και εργάζεται διαρκώς για τη διασφάλισή τους.

Η παρούσα Πολιτική Απορρήτου περιγράφει απλά και με σαφήνεια τον τρόπο και το σκοπό για τον οποίο συλλέγουμε, αποθηκεύουμε, χρησιμοποιούμε και κοινοποιούμε τα προσωπικά στοιχεία σας, καθώς και τα δικαιώματά σας πάνω σε αυτά, τις επιλογές που έχετε, όπως και τις αρχές που διέπουν τη συλλογή και χρήση τους και τα μέσα διασφάλισης της ακεραιότητας και προστασίας τους, σε εφαρμογή του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία Δεδομένων (Κανονισμός 2016/679 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών, στο εξής «Κανονισμός») που ισχύει στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Στόχος μας είναι να ενισχυθεί η εμπιστοσύνη και η διαφάνεια ανάμεσα μας, να συνεχιστεί η απρόσκοπτη συνεργασία μας και να γνωρίζετε τις διαδικασίες που ακολουθούνται και τα δικαιώματά σας, γι’ αυτό σας καλούμε να αφιερώσετε λίγο χρόνο και να διαβάσετε προσεκτικά την Πολιτική Απορρήτου που ακολουθούμε.

Πληροφορίες σχετικά με την παρούσα Πολιτική

Βάσει της μεταξύ μας συμβατικής σχέσης για την παροχή υπηρεσιών ασφαλείας (security) αλλά και για κάθε άλλη παροχή ηλεκτρονικών συστημάτων (με τη μορφή software ή hardware) η  INSYS – Intelligent Systems (στο εξής «η Εταιρία») συλλέγει, διατηρεί, επεξεργάζεται και χρησιμοποιεί ορισμένα στοιχεία, πληροφορίες και προσωπικά δεδομένα που σας αφορούν, ενώ ενδέχεται για τις ανάγκες παροχής των υπηρεσιών μας ή λόγω υποχρεώσεών μας από το Νόμο να τα μοιραζόμαστε και με τρίτους.

Η συλλογή και επεξεργασία του μέρους των πληροφορίων που αποτελούν προσωπικά δεδομένα με βάση τη σχετική νομοθεσία και ειδικότερα τον Κανονισμό, διέπεται από συγκεκριμένους κανόνες και η Εταιρεία μας είναι υπεύθυνη για τα δεδομένα αυτά.

Η παρούσα Πολιτική καλύπτει όλα τα σχετικά δεδομένα και τις πληροφορίες που απαιτούνται για τη συνέχιση της παροχής των υπηρεσιών μας. 

Σκοπός της είναι:

 1. Να διασφαλιστεί ότι κατανοείτε ποια προσωπικά δεδομένα συλλέγουμε, τους λόγους για τους οποίους τα συλλέγουμε και τα χρησιμοποιούμε, καθώς και σε ποιον και για ποιους λόγους τα κοινοποιούμε
 2. Να εξηγήσει με ποιον τρόπο χρησιμοποιούμε τα προσωπικά δεδομένα που έχετε μοιραστεί μαζί μας, και γιατί ο τρόπος χρήσης τους είναι απολύτως σύμφωνος με το σκοπό για τον οποίο τα συλλέγουμε, λόγω της μεταξύ μας Σύμβασης
 3. Να σας εξηγήσει τα δικαιώματα σας σε σχέση με τα προσωπικά δεδομένα που συλλέγουμε και επεξεργαζόμαστε και πώς προστατεύουμε το ιδιωτικό σας απόρρητο.

Για να είναι πιο εύκολη η παρακολούθηση του κειμένου έχουμε διαρθρώσει την Πολιτική με τη μορφή ερωτήσεων.

Α. Για ποιο λόγο συλλέγουμε και επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα;

1. Για τους πελάτες και εν ενεργεία συνδρομητές μας

1.1 Η νομιμοποιητική βάση της συλλογής και επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων σας είναι η Σύμβαση Παροχής Υπηρεσιών/Προϊόντων που έχετε συνάψει με την Εταιρεία. 

Η Εταιρία συλλέγει και επεξεργάζεται τα προσωπικά σας δεδομένα με σκοπό την παροχή των Υπηρεσιών που ορίζονται και περιγράφονται στις σχετικές μεταξύ μας Συμβάσεις και σύμφωνα με τις γραπτές οδηγίες σας, τις απαιτήσεις του του νόμου και τις οδηγίες των εποπτικών αρχών.

Χωρίς τη συλλογή, επεξεργασία και διατήρηση των δεδομένων σας δεν είναι δυνατή η παροχή των υπηρεσιών για τις οποίες έχετε συνάψει Σύμβαση μαζί μας.

Τα στοιχεία που νοούνται ως προσωπικά δεδομένα και αφορούν τρίτους (πρόσωπα από το οικογενειακό ή φιλικό σας περιβάλλον ή συνεργάτες) και τα οποία μας έχετε παραχωρήσει μετά από τη ρητή και ανεπιφύλακτη συναίνεσή τους, συλλέγονται επεξεργάζονται και καταχωρούνται επίσης για την τήρηση των συμβατικών μας υποχρεώσεων απέναντί σας, όπως αυτές εξειδικεύονται στη μεταξύ μας Σύμβαση. 

1.2 Άλλοι λόγοι για τους οποίους ενδέχεται να προβεί σε συλλογή και επεξεργασία προσωπικών δεδομένων σας είναι:

 • Η συμμόρφωση της Εταιρείας στις συμβατικές ή/και εκ του νόμου υποχρεώσεις της
 • Η λογιστική απεικόνιση οικονομικών στοιχείων στα Βιβλία και Στοιχεία της Εταιρείας,
 • Τυχόν λογιστικοί ή φορολογικοί έλεγχοι
 • Η έγκριση και παρακολούθηση εξόδων και δαπανών της Εταιρείας σύμφωνα με την νομοθεσία
 • Η νομική ή/και δικαστική προστασία των συμφερόντων της Εταιρείας
 • Η διαχείριση πελατών ή/και προμηθευτών, προστιθέντων και άλλων βοηθών εκπλήρωσης
 • Η συντήρηση και προώθηση των υπηρεσιών και προϊόντων της Εταιρείας και η ενημέρωσή σας για αυτά, με τη συγκατάθεσή σας εφόσον χρειάζεται.     

2.  Για τους παλαιούς πελάτες και μη εν ενεργεία συνδρομητές μας

2.1 Η νομιμοποιητική βάση της συλλογής και επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων σας είναι η Σύμβαση Παροχής Υπηρεσιών/Προϊόντων που είχατε συνάψει με την Εταιρεία. Αν δεν έχετε γραπτώς ζητήσει τη διαγραφή τους διατηρούμε για σας ακόμη τα στοιχεία που ήταν απαραίτητα για την εκπλήρωση του σκοπού αυτού και των συμβατικών μας υποχρεώσεων απέναντί σας. ( Δείτε σχετικά ενότητα Α 1).

2.2 Τα στοιχεία σας παραμένουν στις βάσεις δεδομένων μας για δική σας διευκόλυνση, ώστε να επιταχύνουν τις διαδικασίες επανασύνδεσης των συστημάτων ασφαλείας που διαθέτετέ με τα δικά μας.

3. Για όσους συμπλήρωσαν τα στοιχεία τους στην ιστοσελίδα μας επιλέγοντας να λαμβάνουν το newsletter μας

Η πρωτοβουλία και η συγκατάθεση που μας παρείχατε να συλλέξουμε, να διατηρούμε και να χρησιμοποιούμε τα στοιχεία σας για την αποστολή ενημερωτικού και προωθητικού υλικού που αφορά τις υπηρεσίες και τα προϊόντα της Εταιρίας.

4. Για όσους συμπλήρωσαν τα στοιχεία τους στη φόρμα επικοινωνίας της ιστοσελίδας μας

Η πρωτοβουλία και η συγκατάθεση που μας παρείχατε να συλλέξουμε, να διατηρούμε και να χρησιμοποιούμε τα στοιχεία σας για την μεταξύ μας επικοινωνία με σκοπό να ανταποκριθούμε στο αίτημά σας, να σας παρέχουμε πληροφορίες ή/και προσφορές, να απαντήσουμε στο ερώτημά σας κτλ.

Μετά το πέρας της επικοινωνίας και εφόσον δεν παρείχατε τη συγκατάθεσή σας ώστε να διατηρήσουμε τα στοιχεία σας, τα δεδομένα σας και η επικοινωνίας μας έχουν διαγραφεί.

Β. Τι είδους προσωπικά δεδομένα συλλέγουμε και επεξεργαζόμαστε;

1. Για τους πελάτες και τους συνδρομητές μας (εν ενεργεία και μη)

1.1 Για την ταυτοποίησή σας και των προσώπων που εσείς μας έχετε υποδείξει και των οποίων έχετε λάβει τη ρητή και ανεπιφύλακτη συναίνεση, στο πλαίσιο και για τη διάρκεια που απαιτεί η παροχή σε εσάς των υπηρεσιών και προϊόντων της Εταιρίας συλλέγουμε και επεξεργαζόμαστε όλα ή κάποια από τα παρακάτω δεδομένα:

 • Προσωπικά στοιχεία και στοιχεία ταυτοποίησης που εξειδικεύονται και κρίνονται κατά περίπτωση απαραίτητα στο πλαίσιο των συμβατικών σας σχέσεων με την Εταιρεία, ώστε να καθίσταται δυνατή η εκ μέρους της εκπλήρωση των συμβατικών της υποχρεώσεων απέναντι σας και η παροχή των συνομολογημένων υπηρεσιών
 • Ηλεκτρονικά δεδομένα ταυτοποίησης, συμπεριλαμβανομένων IPs-SNs (όπου αυτό απαιτείται)
 • Προσωπικά στοιχεία και στοιχεία επικοινωνίας δικά σας και των προσώπων που εσείς υποδεικνύετε ( αφού έχετε λάβει τη ρητή συναίνεσή τους ) στα οποία περιλαμβάνονται: ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο, μητρώνυμο, τηλέφωνα επικοινωνίας, διεύθυνση επικοινωνίας, διεύθυνση παροχής υπηρεσιών,διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, Αριθμός Δελτίου Ταυτότητας και Αριθμό Φορολογικού Μητρώου (αν απαιτείται κατά περίπτωση), επάγγελμα/απασχόληση (αν απαιτείται και σχετίζεται κατά περίπτωση)
 • Οικονομικά στοιχεία, αριθμούς τραπεζικών λογαριασμών, στοιχεία πιστωτικών καρτών και τρόπους πληρωμής

1.2 Ενδέχεται κατά περίπτωση να συλλέγουμε επίσης προσωπικά δεδομένα και από άλλες πηγές, όπως βάσεις πληροφοριών δημοσίων, δικαστικών και ιδιωτικών φορέων  που άμεσα ή έμμεσα αλλά ουσιωδώς σχετίζονται με την ανάμεσά μας συμβατική σχέση και το σκοπό της παροχής υπηρεσιών και προϊόντων από την Εταιρία. (ενδεικτικά ΓΕΜΗ, Τειρεσίας, ICAP Δικαστικές και Εισαγγελικές Αρχές, Μητρώα Παραβάσεων Υπουργείων και Ανεξάρτητων Αρχών, Διαύγεια κτλ.) 

2. Για όσους συμπλήρωσαν τα στοιχεία τους στη φόρμα επικοινωνίας της ιστοσελίδας μας ή/και επέλεξαν να λαμβάνουν το newsletter μας

Τα στοιχεία ταυτοποίησής σας και τα στοιχεία επικοινωνίας που συμπληρώσατε στη φόρμα επικοινωνίας μας με σκοπό να έρθετε σε επαφή μαζί μας ή/και να λαμβάνετε προωθητικό υλικό και προσφορές. Συγκεκριμένα: Ονοματεπώνυμο, Τηλέφωνο και το όνομα της Εταιρίας (αν έχετε επιλέξει να συμπληρώσετε κάποιο από τα ως άνω στοιχεία) και το e-mail σας.

Γ. Πώς συλλέγουμε τα προσωπικά δεδομένα σας;

Η Εταιρεία συλλέγει τα προσωπικά δεδομένα με τους κάτωθι τρόπους:

 • Μέσω Συμβάσεων Παροχής Υπηρεσιών/Προϊόντων που υπογράφετε με την Εταιρεία
 • Μέσω οικονομικών προσφορών στα πλαίσια εκδήλωσης ενδιαφέροντος από μέρους σας για την παροχή υπηρεσιών/προϊόντων
 • Μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου
 • Μέσω τηλεφωνικών κλήσεων
 • Μέσω της ηλεκτρονικής φόρμας αίτησης που συμπληρώνετε στην ιστοσελίδα της Εταιρείας
 • Μέσω cookies της ηλεκτρονικής μας σελίδας

Δ. Πώς επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα;

 1. Η Εταιρία μας συλλέγει και επεξεργάζεται τα δεδομένα σας μέσα στο πλαίσιο που ορίζει κάθε φορά ο σκοπός για τον οποίο μας τα παραχωρήσατε. Δηλαδή κατά περίπτωση:
  • Σύμβαση Παροχής Υπηρεσιών/Προϊόντων που έχετε συνάψει με την Εταιρεία, ώστε να μπορούμε να σας παρέχουμε υψηλής ποιότητας υπηρεσίες ασφάλειας.
  • Η επικοινωνία μαζί σας για την αποστολή προωθητικού υλικού και προσφορών που μπορεί να σας ενδιαφέρουν.
  • Η επικοινωνία μαζί σας για να απαντήσουμε σε ερωτήματα ή αιτήματα που μας απευθύνετε μέσω της ιστοσελίδας μας.
 2. Φροντίζουμε να γνωρίζετε ή/και να κατανοείτε πάντα ότι θα συλλέξουμε/έχουμε συλλέξει προσωπικά σας δεδομένα, το είδος των δεδομένων, τον τρόπο, το σκοπό και τα χρονικά πλαίσια επεξεργασίας και διατήρησής τους, καθώς και τα δικαιώματα και τις επιλογές που έχετε σχετικά με αυτά.
 3. Δεν προβαίνουμε σε κανενός άλλου είδους επεξεργασία, ούτε συλλέγουμε ή διατηρούμε τα δεδομένα σας για κανένα άλλο σκοπό και ενεργά φροντίζουμε να συλλέγουμε μόνο τα δεδομένα που είναι απαραίτητα και κατάλληλα για την επίτευξη του σκοπού για τον οποίο μας τα παραχωρήσατε και να εμποδίζουμε κάθε άλλη επεξεργασία και χρήση που δεν ανταποκρίνεται στο σκοπό.
 4. Αν χρειαστεί να χρησιμοποιήσουμε τα δεδομένα σας για άλλο σκοπό, πλην αυτού για τον οποίο μας τα παρείχατε, αυτών που περιγράφει η παρούσα πολιτική απορρήτου, και των υποχρεώσεών μας από το νόμο, θα σας ενημερώσουμε έγκαιρα, και πριν προβούμε σε οποιουδήποτε άλλου είδους επεξεργασία θα ζητήσουμε τη συγκατάθεσή σας.
 5. Επεξεργαζόμαστε τα δεδομένα σας με διαφάνεια, σεβόμενοι πάντα την ιδιωτικότητά σας και προσπαθώντας πάντοτε να συλλέγουμε, να επεξεργαζόμαστε και να διατηρούμε μόνο τα δεδομένα που είναι απολύτως απαραίτητα και κατάλληλα για την επίτευξη του σκοπού, φροντίζοντας να ακολουθούμε τις λιγότερο επιβαρυντικές για την ιδιωτικότητά σας μεθόδους.
 6. Φροντίζουμε τα δεδομένα να είναι ακριβή και ενημερωμένα από τη συλλογή μέχρι τη διαγραφή τους, και τα διατηρούμε μόνο για το χρονικό διάστημα που είναι αναγκαίο για το σκοπό της συλλογής ή σύμφωνα με τις απαιτήσεις του νόμου.
 7. Πρόσβαση στα δεδομένα σας έχουν μόνοι όσοι είναι απολύτως απαραίτητοι για την επίτευξη του σκοπού και δεσμεύονται εξίσου από τις αρχές της παρούσας πολιτικής απορρήτου και από υποχρεώσεις εχεμύθειας, εμπιστευτικότητας και προστασίας των δεδομένων σας.
 8. Μεριμνούμε αδιάληπτα για την ασφάλεια και την προστασία του απορρήτου των δεδομένων σας από τη στιγμή της συλλογής τους και για όσο διάστημα παραμένουν στα χέρια μας. Προς το σκοπό αυτό λαμβάνουμε τα κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα για τη προστασία τους. (Περισσότερα στην Ενότητα Ζ )
 9. Όσο αυτό είναι δυνατό ανάλογα με το σκοπό, τα μέσα που διαθέτουμε και προς την καλύτερη εξυπηρέτηση των αναγκών σας προσπαθούμε να ψευδωνυμοποιούμε τα δεδομένα, όπου αυτό είναι δυνατό και κατάλληλο, με τρόπο που διασφαλίζει την απαραίτητη προφύλαξη τους.
 10. Αναγνωρίζουμε και σεβόμαστε τα δικαιώματά σας, όπως αυτά ορίζονται και περιγράφονται από την κείμενη νομοθεσία και τον Κανονισμό, και σας παρέχουμε κάθε δυνατότητα άσκησής τους, ενώ είμαστε στη διάθεσή σας για κάθε διευκρίνηση.

Σημειώνεται ότι τα στοιχεία των παλαιών πελατών και μη εν ενεργεία συνδρομητών μας, εφόσον δε ζητήσουν γραπτώς τη διαγραφή τους, δεν τυγχάνουν κανενός είδους επεξεργασίας. Παραμένουν απλώς στις βάσεις δεδομένων μας και προστατεύονται εξίσου.

Ε. Με ποιους μοιραζόμαστε τα δεδομένα σας;

1. Για τους εν ενεργεία συνδρομητές μας

1.1 Για την εκπλήρωση του σκοπού για το οποίο μας παραχωρήσατε τα δεδομένα σας, δηλαδή για να σας παρέχουμε υπηρεσίες ασφάλειας, ή/και εξαιτίας από του νόμου υποχρέωσής μας κοινοποιούμε δεδομένα σας σε κάποιους ή όλους από τους παρακάτω: 

 • Εργαζομένους της Εταιρείας, προμηθευτές, συνεργάτες και βοηθούς εκπλήρωσης, στο πλαίσιο των συμβατικών υποχρεώσεων της Εταιρείας απέναντι σας.
 • Παρόχους Υπηρεσιών στο πλαίσιο εκπλήρωσης των συμβατικών υποχρεώσεων της Εταιρείας απέναντι σας.
 • Ασφαλιστικές Εταιρείες στο πλαίσιο εκπλήρωσης συμβατικών υποχρεώσεων της Εταιρείας απέναντι σας
 • Εταιρείες οικονομικών συμβούλων και Ορκωτών Λογιστών
 • Τραπεζικά Ιδρύματα
 • Δημόσιες Αρχές πάσης φύσεως
 • Ελεγκτικές αρχές

1.2 Θα κοινοποιήσουμε τα δεδομένα σας στις αρμόδιες Αρχές Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα και σε δικαστικές αρχές, αν τούτο απαιτηθεί σύμφωνα με το ισχύον δίκαιο.

1.3 Δεν κοινοποιούμε ούτε καθ’ οποιονδήποτε τρόπο μοιραζόμαστε τα δεδομένα σας σε άλλα τρίτα μέρη, πλην όσων σας εκθέσαμε και όσων είναι απολύτως απαραίτητα για την επίτευξη του ως άνω σκοπού.

2. Για τους μη εν ενεργεία συνδρομητές μας

Τα δεδομένα που διατηρούμε για σας ενδέχεται να κοινοποιηθούν μόνο στο πλαίσιο των από του νόμου υποχρεώσεών μας, και πάντως δεν κοινοποιούνται σε καμία περίπτωση σε τρίτους.

3. Για όσους συμπλήρωσαν τα στοιχεία τους στη φόρμα επικοινωνίας στην ιστοσελίδα μας ή/και επέλεξαν να λαμβάνουν το newsletter μας

Δε μοιραζόμαστε και δεν κοινοποιούμε τα στοιχεία σας σε κανέναν τρίτο. Ειδικά της στοιχεία της φόρμας επικοινωνίας διαγράφονται μόλις περατωθεί η επικοινωνία.

ΣΤ. Τι δικαιώματα έχετε στα δεδομένα σας και πώς μπορείτε να τα ασκήσετε;

Ο Κανονισμός σας παρέχει πληθώρα δικαιωμάτων τα οποία η Εταιρία αναγνωρίζει και σέβεται πλήρως, ενώ μεριμνά για να μπορείτε να τα ασκήσετε απρόσκοπτα ανά πάσα στιγμή.

Πληροφορίες για καθένα από τα δικαιώματα, συμπεριλαμβανομένων των περιστάσεων που αφορούν, θα βρείτε στην αρμόδια Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προστασίας Προσωπικού Χαρακτήρα για τα δικαιώματα των ατόμων δυνάμει του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία Δεδομένων.

Μπορείτε να ζητήσετε διευκρινήσεις ή να απευθύνετε αίτημα για να ασκήσετε οποιοδήποτε από αυτά τα δικαιώματα:

 • μέσω e-mail, στην ηλεκτρονική διεύθυνση [email protected] 

Ζ. Πώς προστατεύουμε τα δεδομένα σας;

Η Εταιρία μας τιμά την εμπιστοσύνη σας και  μεριμνά αδιάληπτα για την προστασία και τη διαφύλαξη της ακεραιότητας, της ακρίβειας, και της εχεμύθειας των δεδομένων σας προστατεύοντάς τα από επεξεργασία ή διατήρηση πέρα από τα όρια του σκοπού για τον οποίο μας τα παραχωρήσατε, καθώς και από τυχαία ή παράνομη καταστροφής, απώλεια, αλλοίωση, μη εξουσιοδοτημένη αποκάλυψης ή πρόσβασης σε αυτά από τρίτους, και από κάθε άλλη κακόβουλη και παράνομη ενέργεια.

Έχουμε εξ αρχής φροντίσει να συλλέγουμε, επεξεργαζόμαστε και διατηρούμε μόνο τα απολύτως απαραίτητα και κατάλληλα δεδομένα για την εκπλήρωση του κάθε φορά ορισμένου σκοπού, τηρώντας τις αρχές και τα όρια του νόμου, τόσο ως προς τον όγκο των δεδομένων όσο και ως προς την επεξεργασία και το χρόνο διατήρησής τους.

Πλέον η Πολιτική Απορρήτου μας και οι συναφείς διεργασίες μας ανανεώνονται διαρκώς για να είναι εναρμονισμένες με  τον Κανονισμό.

Εφαρμόζουμε κατάλληλα μέτρα ασφαλείας για να αποτρέψουμε την ακούσια απώλεια των δεδομένων σας, ή τη μη εξουσιοδοτημένη χρήση ή πρόσβαση σε αυτά.

Περιορίζουμε την πρόσβαση στα δεδομένα σας σε όσους έχουν επιχειρησιακή ανάγκη να τα γνωρίζουν ή είναι απαραίτητο να έχουν πρόσβαση σε αυτά λόγο του σκοπού για τον οποίο μας τα παραχωρήσατε.

Όσοι επεξεργάζονται τα στοιχεία σας το κάνουν μόνο σύμφωνα με εξουσιοδοτημένο τρόπο και δεσμεύονται από υποχρέωση εχεμύθειας.

Εφαρμόζουμε επίσης διαδικασίες, για να αντιμετωπίσουμε οποιαδήποτε εικαζόμενη παραβίασης της ασφάλειας των Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα. Θα ειδοποιήσουμε εσάς και την αρμόδια Αρχή για εικαζόμενη παραβίαση της ασφάλειας των Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, όταν μας υποχρεώνει ο νόμος να το πράξουμε.

Εφαρμόζουμε ευρείας κλίμακας οργανωτικά και τεχνικά μέσα και λαμβάνουμε τα απαραίτητα μέτρα ώστε να μπορούμε να εξασφαλίσουμε την ασφάλεια των προσωπικών σας δεδομένων και πληροφοριών και την προστασία της ιδιωτικότητάς σας.

Σύμφωνα με τους Νόμους για την προστασία Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, λαμβάνοντας υπόψη την εξέλιξη της τεχνολογίας, το κόστος εφαρμογής και τη φύση, το πεδίο εφαρμογής, το πλαίσιο και τους σκοπούς της επεξεργασίας των δεδομένων, καθώς και τους κινδύνους και τη σημαντικότητα των δικαιωμάτων και των ελευθεριών σας και τους κινδύνους που ενέχει η τυχαία ή παράνομη καταστροφή, απώλεια, αλλοίωση, μη εξουσιοδοτημένη αποκάλυψη ή πρόσβαση στα δεδομένα σας από μη εξουσιοδοτημένους ή κακόβουλους τρίτους, όσο αυτά μεταδίδονται, επεξεργάζονται ή βρίσκονται αποθηκευμένα στη βάση δεδομένων μας,  εφαρμόζουμε τα κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα ασφαλείας που είναι κατάλληλα για κίνδυνο, συμπεριλαμβανομένων των όσων είναι απαραίτητων για τα θέματα που αναφέρονται στο άρθρο 32 στοιχεία α) έως δ) του Κανονισμού.

Η. Διάρκεια διατήρησης των δεδομένων:

Διατηρούμε τα δεδομένα σας μόνο για όσο διάστημα είναι απαραίτητο για την εκπλήρωση του σκοπού για τον οποίο αυτά συλλέχθηκαν, συμπεριλαμβανομένων των σκοπών της ικανοποίησης νομικών, λογιστικών απαιτήσεων ή απαιτήσεων ενημέρωσης και υποχρεώσεων εκ του νόμου της Εταιρίας να διατηρήσει τα συγκεκριμένα δεδομένα, φροντίζοντας πάντα για την προστασία τους και τηρώντας τους κανόνες αναλογικότητας.

Αν παύσει η συμβατική σας σχέση με την Εταιρία θα διαγράψουμε τα περισσότερα από τα προσωπικά σας δεδομένα, τηρώντας μόνο όσα απαιτούνται για την ικανοποίηση νομικών, λογιστικών απαιτήσεων ή απαιτήσεων ενημέρωσης και υποχρεώσεων εκ του νόμου της Εταιρίας, σύμφωνα με τους ισχύοντες νόμους, Οδηγίες, Κανονισμούς και κάθε άλλη σχετική νομοθετική ρύθμιση, μεριμνώντας πάντα για την ασφάλεια και την προστασία τους.